ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Beyan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) KVK Politikası gereği; EPİAŞ’ın kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda; Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

KVKK, EPİAŞ bünyesinde işlenen veriler için EPİAŞ’ı Veri Sorumlusu olarak kabul etmektedir. EPİAŞ’ın kuruluş amacı; piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.

Yukarıdaki kapsam çerçevesinde kaydedilecek telefon görüşmesi ses kayıtları, telefon numarası, arama zamanı gibi bilgileri EPİAŞ tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

EPİAŞ, kişisel verileri Enerji Piyasalarının işletilmesi kapsamında mevzuat tarafından kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işler.

EPİAŞ olarak kişisel verileriniz Gün İçi Piyasası Birimini aramanız durumunda aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi.

Kişisel Verilerin Aktarılması

EPİAŞ tarafından hukuka uygun olarak işlenen ses kayıtları; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, piyasa işletim faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

EPİAŞ, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte yasal yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların ve diğer mevzuatın doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlemediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ses kaydına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve piyasa işletim faaliyetinin eksiksiz yürütülmesini sağlamak için, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler (iş ortakları), EPİAŞ personeli, EPİAŞ’ın yetkilendirdiği kişiler, çevrimiçi (online) hizmetler ve çağrı merkezi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında KVKK m. 5/2c,ç,e,f hükümlerine göre açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişinin hakları nelerdir?

EPİAŞ’ın faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesinde sayılı hakları çerçevesinde EPİAŞ’a başvurarak;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerine erişim ve bu verilerini isteme
4-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7-KVKK’nın 7.Maddesinde ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
8-İşbu maddenin (6) ve (7) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
9-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuran kişi, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini bizzat ve yazılı olarak, EPİAŞ KEP adresi (enerjipiyasalari@hs01.kep.tr) üzerinden veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu EPİAŞ’a iletebilecektir. EPİAŞ, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVKK’da belirtilen süre içinde sonuçlandıracaktır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda EPİAŞ’a bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EPİAŞ tarafından KVKK’ya göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. EPİAŞ, başvuruya ilişkin kabul veya ret cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.